Một số code hay để trang trí blog

Chào các bạn !
Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số code để trang trí blog thêm sinh động. Các code này mình đã kiểm tra thử và chạy tốt nên các bạn an tâm xem và tải về. Để tải về các bạn tô đen vùng chọn và  nhấn Ctrl + C và dán vào bằng Ctrl + V

1. Code 109 tập phim Tom và Jerry :

<iframe name="secondFrame" width="520px" height="470px"
frameborder="0" scrolling="auto" src=
"http://nttp.org/violet/tom_jerry.php"></iframe> 

2. Code xem ngày tốt xấu :
 
<script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.xemngay.com/gadget.aspx&amp;synd=open&amp;w=180&amp;h=250&amp;title=Xem+ng%C3%A0y+t%E1%BB%91t+x%E1%BA%A5u+-+l%E1%BB%8Bch+v%E1%BA%A1n+ni%C3%AAn&amp;border=%23ffffff%7C0px%2C1px+solid+%23004488%7C0px%2C1px+solid+%23005599%7C0px%2C1px+solid+%230077BB%7C0px%2C1px+solid+%230088CC&amp;output=js"></script>

3. Code lịch âm dương :

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src=
"http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/JavaScript/amlich-hnd.js">
</script><script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
setOutputSize("small");
document.writeln(printSelectedMonth());
-->
</script><table>
<tr>
<td align="center">
<form name="SelectMonth" action="#amlich">Tháng <select name=
"month">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
</select> <input type="button" value="Xem" onclick=
"javascript:viewMonth(parseInt(month.value), parseInt(year.value));">
<br>
Năm <input name="year" size="4" value="2005"> <input type="button"
value="Xem" onclick=
"javascript:viewYear(parseInt(year.value));"></form>
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
<!--
getSelectedMonth();
document.SelectMonth.month.value = currentMonth;
document.SelectMonth.year.value = currentYear;
function viewMonth(mm, yy) {
window.location = window.location.pathname + '?yy='+yy+'&mm='+mm+'#amlich';
}
function viewYear(yy) {
var loc = 'js/amlich-namnay.html?yy='+yy;
var win2702 = window.open(loc, "win2702", "menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes");
}
//-->
</script><hr>
4. Code đồng hồ tròn:
 
1.
<embed src="http://nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer06.swf" quality="high" width="300" height="300" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>
<a href="http://nackvision.com/goodies/" target="_blank">More Goodies @ NackVision</a>
2.
<embed src="http://nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer04.swf" quality="high" width="303" height="305" name="nackvision_timer04" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>
<a href="http://nackvision.com/goodies/" target="_blank">More Goodies @ NackVision</a>
5. Code máy tính bỏ túi :
<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.calculator.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="230"> 

6. Code danh ngôn tự động thay đổi :

7. Code tổng hợp tin tức :

<div class="content">                       <iframe scrolling="auto" frameborder="0" onload="_ifr_ol(this)" style= "border: 0pt none; padding: 0pt; margin: 0pt; width: 100%; height: 300px; overflow: auto;" name="remote_iframe_10" id="remote_iframe_10" src= "http://www.ig.gmodules.com/gadgets/ifr?exp_rpc_js=1&amp;exp_track_js=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.xemngay.com%2FVietNewsGadget.aspx&amp;container=ig&amp;view=default&amp;lang=vi&amp;country=VN&amp;sanitize=0&amp;v=cdbfc1375a1d9cc&amp;parent=http://www.google.com.vn&amp;libs=core:core.io:core.iglegacy:auth-refresh&amp;is_signedin=1&amp;synd=ig&amp;view=default#st=c%3Dig%26e%3DAPu7icoB/2WKZBkv0F%252BZUvPGIQbux9c9Kgc6Ub09kILSYTehKNuZNS%252BU5WQrZOYacwvGreF3lV0Gi%252BcEuC1f5h59hyjJA0DMw0eCakhzMqxeziNozqPlhaEfpZTFKp979TB5j%252BjH7pie&amp;gadgetId=113257310142209580580&amp;gadgetOwner=117517898238720200298&amp;gadgetViewer=117517898238720200298&amp;rpctoken=-199416542&amp;ifpctok=-199416542&amp;up_savelasttab=0"> </iframe>                                          </div>                   </div>                                                 </div>                           <div class="frame-main">
                                           <div class="entrygroup">

8. Code nhạc trữ tình chọn hát rất hay :
 <object width="300" height="400">  <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/XiimUDAVG54f" />  <param name="quality" value="high" />  <param name="wmode" value="transparent" />  <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/XiimUDAVG54f" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="400"></embed></object>
9. Code dự báo thời tiết:

 
Hà Nội

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/
language/www/global/stations/48820.gif"
alt="Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi" title="Dự báo thời tiết - Thủ đô Hà Nội" height="41" width="127">

Huế

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/
language/www/global/stations/48852.gif"
alt="Du bao thoi tiet - Co do Hue" title="Dự báo thời tiết - Cố đô Huế" height="41" width="127">

Thành Phố Hồ Chí Minh

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/
language/www/global/stations/48900.gif"
alt="Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh" title="Dự báo thời tiết - Thành phố Hồ Chí Minh" height="41" width="127">

Đà Nẵng

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/
language/www/global/stations/48855.gif"
alt="Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang" title="Dự báo thời tiết - Thành phố Đà Nẵng" height=41 width=127>

Thành phố Nha Trang:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/
48877.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/
weathersticker/gizmotimetemp_both/language
/www/global/stations/48877.gif" border=0
alt="Click for Nha Trang, Viet Nam Forecast"
height=41 width=127></a>

Bạch Long Vĩ:

<a href="http://www.wunderground.com/global/
stations/48839.html?bannertypeclick=miniDial"> <img src="http://banners.wunderground.com/
weathersticker/miniDial_both/language/www/
global/stations/48839.gif" border=0
alt="Click for Bach Long Vi, Viet Nam Forecast"
height=50 width=150></a>

Cà Mau:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48914.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48914.gif" border=0 alt="Click for Ca Mau, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Cao Bằng:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48808.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48808.gif" border=0 alt="Click for Cao Bang, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Côn Sơn:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48918.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48918.gif" border=0 alt="Click for Con Son, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Đồng Hới:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48848.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48848.gif" border=0 alt="Click for Dong Hoi, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Sơn La:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48806.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48806.gif" border=0 alt="Click for Son La, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Lạng Sơn:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48830.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48830.gif" border=0 alt="Click for Lang Son, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Lào Cai:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48803.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48803.gif" border=0 alt="Click for Lao Cai, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Nam Định:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48823.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48823.gif" border=0 alt="Click for Nam Dinh, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Phan Thiết:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48887.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48887.gif" border=0 alt="Click for Phan Thiet, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Vinh:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48845.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48845.gif" border=0 alt="Click for Vinh, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Phú Quốc:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48917.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48917.gif" border=0 alt="Click for Phu Quoc, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Qui Nhơn:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48870.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48870.gif" border=0 alt="Click for Qui Nhon, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Thanh Hoá:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48840.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48840.gif" border=0 alt="Click for Thanh Hoa, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Trường Sa:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48920.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48920.gif" border=0 alt="Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

2 comments:

  1. Dạo này em trai giỏi quá ta!!!
    Chúc em có nhiều bài hay để chia sẻ với mọi người trên cộng đồng blogger nha

    ReplyDelete
  2. Cám ơn anh trai nhiều.
    Cũng nhờ anh đó mà. Em sẽ chia sẻ những gì mình biết cùng mọi người và sẽ tiếp tuc làm phiền anh bất cứ lúc nào đó nhe.

    ReplyDelete

Copyright © 2013 Mr Sum