Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3

1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG DẠY MÔN TĐ-KC LỚP 3
  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

2. GIÚP HS LỚP 3 HỌC TỐT BIỆN PHÁP TU TỪ, SO SÁNH
  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

3. NÂNG CAO GIỜ DẠY PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 3
  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3
  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

5. BIỆN PHÁP GIÚP HS HỌC TỐT PHẾP NHÂN, CHIA TRONG TOÁN LỚP 3 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

6. KINH NGHIỆM PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU LỚP 3 
 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

7. BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HS YẾU TOÁN LỚP 3
 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

8. RÈN KỸ NĂNG GIAO TIẾP THÔNG QUA MÔN TLV LỚP 3
 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

9. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 3 
 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

10. PHƯƠNG PHÁP DẠY PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 3 HIỆU QUẢ 
 

  Tải về TẠI ĐÂY hay TẠI ĐÂY

11. NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG THẢO LUẬN NHÓM MÔN TOÁN LỚP 3

Tải về TẠI ĐÂY

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum