- Hướng dẫn số 608/HD-PGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của PGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016-2017. Tải về
- Kế hoạch số 557/KH-PGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2016 của PGD&ĐT về phát triển Giáo dục năm 2017. Tải về
- Hướng dẫn số 617/HD-PGDĐT.NVTH ngày 19 tháng 8 năm 2015 của PGD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học năm học 2015-2016. Tải về
- Hướng dẫn số 610/HD-PGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2015 của PGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2015-2016. Tải về
-  Kế hoạch số 470/KH-PGDĐT, ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc tổ chức dạy song ngữ lớp 1,2,3 cấp tiểu học năm học 2015-2016. Tải về
Công văn số 384/PGDĐT V/v hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2014 - 2015. Tải về
- Hướng dẫn số 299/HD-PGDĐT.NVTH ngày 20 tháng 8 năm 2014 của PGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học năm học 2014-2015. Tải về
-  Hướng dẫn số 342/PGDĐT-NV ngày 18 tháng 8 năm 2014 của PGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014-2015. Tải về
- Công văn số 222/PGDĐT-CMTH ngày 17 tháng 7 năm 2014 của PGD&ĐT về việc quy định hồ sơ sổ sách và các hoạt động chuyên môn tại các trường tiểu học. Tải về
- Kế hoạch số 288/KH-PGDĐT.TCCB ngày 12 tháng 6 năm 2013 của PGD&ĐT về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2012-2013. Tải về Tại đây hay Tại đây

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum