- Công văn số 709/SNV-CCVC ngày 19 tháng 4 năm 2017 về việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo. Tải về
- Công văn số 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 2 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện việ dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm, học thêm. Tải về
- Công văn số 1176/SGDĐT-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2016 của SGD về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu từ năm học 2016 - 2017. Tải về.
- Công văn 1028/SGDĐT-CNTTTBTV ngày 1 tháng 8 năm 2016 của SGD về việc thực hiện chương trình vnEdu ở các trường phổ thông từ năm học 2016-2017. Tải về
- Hướng dẫn số 62/HD-SGDĐT ngày 15/8/2016 về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017. Tải về
- Công văn số 1067/SGDĐT-GDTH ngày 8/8/2016 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn kể từ năm học 2016-2017. Tải về
- Hướng dẫn số 61/HD-SGDĐT ngày 8/8/2016 về thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tải về
- Quyết định số 749/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về quy định khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GD Mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tải về 
- Công văn số 817/SNV-CCVC ngày 23 tháng 5 năm 2016 về việc đánh giá , xếp loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Tải về
- Công văn số 658/SGDĐT-KHTC ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện mức chi khen thưởng học sinh cuối năm học từ năm 2016. Tải về 
- Công văn số 961/STC-HCSN ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Sở tài chính về việc thực hiện mức chi khen thưởng học sinh cuối năm học từ năm 2016. Tải về
- Công văn liên tịch số 60/SGDĐT-STC ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc hướng dẫn thu, chi, quản lý phí dạy 2 buổi/ngày , dạy song ngữ, bán trú, giữ trẻ tại các cơ sở giáo dục được áp dụng từ học kì II năm học 2015-2016. Tải về
- Hướng dẫn số 66/HD-SGDĐT ngày 14/8/2015 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học năm học 2015 - 2016. Tải về
- Hướng dẫn số 63/HD-SGDĐT ngày 03/8/2015 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp về hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.Tải về
- Quyết định số 718/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch thời gian năm hoc 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tải về
Hướng dẫn số 29/HD-SGDĐT-STC  ngày 01/10/2014 hướng dẫn thực hiện nội dung và mức chi các kỳ thi, hội thi và hoạt động của ngành giáo dục từ năm học 2014-2015. Tải về
 - Hướng dẫn số 19/HD-SGDĐT  ngày 18/8/2014 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2014-2015.Tải về1 or Tải về2
- Hướng dẫn số 18/HD-SGDĐT ngày 6/8/2014 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú cấp tiểu học kể từ năm học 2014-2015. Tải về 1 or Tải về 2
- Quyết định số 653/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt định mức chi các hội thi từ năm 2014. Tải về Tại đây
- Hướng dẫn số 39/HD-SGDĐT.GDTrH hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của GD mầm non, GD phổ thông và GDTX. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Kế hoạch số 28/KH-SGDĐT.GDTXCN ngày 13/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013. Tải về Tại đây              
- Công văn số 19/SGDĐT-TCCB V/v chế độ bồi dưỡng trang phục đối với giáo viên , giảng viên thể dục thể thao. Tải về Tại đâyTại đây hoặc Tại đây                             
- Công văn số 34/2012/QĐ-UBND V/v hiệu lực thi hành Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tải về
- Công văn 187/SGDĐT-TTr V/v hướng dẫn bổ sung dạy thêm, học thêm từ năm 2012.Tải về           
- Quy định số 33 dạy thêm - Học thêm của UBND tỉnh Đồng Tháp. Tải về
- Công văn Số:170/SGDĐT- TTr hướng dẫn dạy thêm - Học thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tải về
- Công văn 58 của SGD hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn. Tải về Tại đây hay Tải về 
- Công văn 81 /SGDĐT-VP V/v thực hiện công tác văn thư lưu trữ các cơ quan,đơn vị trong ngành giáo dục. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Công văn số 1314/SGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn kiểm tra định kì và bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên tại các trường Tiểu học từ năm học 2009-2010. Tải về Tại đây hay Tại đây

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum