- Hướng dẫn số 184/HD-THAT1.CM Hướng dẫn cách ghi sổ theo dõi chất lượng giáo dục và Sổ liên lạc  năm học 2014-2015. Tải về Tại đây hay Tại đây 
- Kế hoạch số 169/KH-THAT1.CM ngày 6 tháng 10 năm 2014 của trường TH An Thạnh 1 về tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2014-2015. Tải về
- Kế hoạch số 120a/KH-THAT1.CM ngày 25 tháng 8 năm 2014 của trường TH An Thạnh 1 về việc phụ đạo học sinh yếu. Tải về
- Kế hoạch số 122/KH-THAT1.CM ngày 25 tháng 8 năm 2014 của trường TH An Thạnh 1 Kế hoạch hoạt động chuyên môn 2014-2015. Tải về
- Hướng dẫn số 95/HD-THAT1 về cách ghi sổ theo dõi kết quả kiểm tra , đánh giá học sinh năm học 2013-2014. Tải về Tại đây
- Hướng dẫn số 96/HD-THAT1 về cách ghi sổ liên lạc, sổ công tác giáo viên chủ nhiệm tiểu học  năm học 2013-2014. Tải về Tại đây
- Kế hoạch số 94/KH-AT1 Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2013-2014. Tải về Tại đây 
- Kế hoạch 188/KH-PGD về việc xây dựng trường TH An Thạnh 1 đạt mô hình trường chất lượng cao. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của trường TH An Thạnh 1. Tải về Tại đây hay Tại đây.
- Kế hoạch và lịch KTĐK cuối kỳ II năm học 2012 - 2013. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Kế hoạch và lịch KTĐK cuối kì I năm học 2012 - 2013 . Tải về Tại đây hay Tại đây
- Kế hoạch và lịch kiểm tra định kì Giữa học kì I năm học 2012-2013 Tải về .Tại đây or Tại đây
- Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2012-2013 của trường TH An Thạnh 1. Tải về  Tại đây or Tại đây

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum