- Thông tư 40/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tải về Tại đây , Tại đây hay Tại đây
- Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tải về Tại đây  Tại đây hoặc Tại đây
- Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở GD công lập. Tải về  
- Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GD Mầm non, GD phổ thông và GD thương xuyên. Tải về
- Thông tư số 30 /2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tư ban hành đánh giá học sinh tiểu học ( thay thế thông tư 32 ). Tải về Tại đây hay Tại đây
- Công văn số 4119/BGDĐT-GDTH ngày 6/8/2014 của Bộ Giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014 - 2015. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Công văn số 5478/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2013 - 2014. Tải về Tại đây
- Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT Ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Công văn số : 1384/ BGDĐT – CTHSS V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. Tải về Tại đâyTại đây hay Tại đây
- Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Tải về
- Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục. Tải về Tại đây hay Tải về
- Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX. Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT ban hành điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi. Tải về
- Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Điều lệ trường tiểu học. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tải về
-  Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ban hành dạy thêm học thêm. Tải về Tại đây hay Tải về 
-  Thông tư 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn về nội dung, mức chi các kì thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi , tổ chức các kỳ thi phổ thông...Tải về
-  Thông tư 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo ở cơ sở công lập. Tải về Tại đây hay Tải về
-  Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ ban đại diện Cha mẹ học sinh. Tải về
-  Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn thi đua khen thưởng trong ngành GD. Tải về   Tại đây hay Tại đây
-  Thông tư 68/2012 hướng dẫn chi phụ cấp thâm niên Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ban hành chế độ làm việc đối với giáo viên Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Công văn 5842/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tri về Tại đây hay   Tại đây
- Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Tải về Tại đâyTại đây hay Tại đây
- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học . Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Thông tư 35/2006/BGDĐT  hướng dẫn định mức biên chế ở trường phổ thông Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Công văn 115/KTKĐCLGD  hướng dẫn xác định nội hàm, minh chứng ...Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học. Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trương Tiểu học. Tải về
-  Thông tư  32 /2009/TT-BGDĐT hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học. Tải về
-  Công văn 717/BGDĐT-GDTH  hướng dẫn thực hiện thông tư 32. Tải về
-  Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng . Tải về
-  Thông tư 01/TT-BNV hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản. Tải về Tại đây hay Tại đây
- Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp phổ thông và GD thường xuyên.Tải về
-  Thông tư  616/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT . Tải về Tại đây hay Tải về
- Quyết định Số: 32/2005/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Tải về
- Thông tư số Số:  33/2005/TT-BGD&ĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp lãnh đạo trong các cơ sở Giáo dục công lập. Tải về Tại đây hay Tại đây

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum