Công văn của Sở GD&ĐT Đồng Tháp V/V thực hiện nghỉ tết 2012


     UBND TỈNH ĐỒNG THÁP         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
Số:   228  /SGDĐT-VP                                Đồng Tháp, ngày 14  tháng 12 năm 2011
V/v thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán     
          Nhâm Thìn năm 2012
                                        Kính gửi:
                                                         - Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
                                                        - Các trường và trung tâm trực thuộc Sở GDĐT.


Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND.HC, ngày 13/7/2011 của UBND Tỉnh về Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ thực tế tình hình địa phương sau đợt lũ vừa qua, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 như sau:
         1. Tuyên truyền quán triệt và vận động cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện đón xuân trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm và an toàn. Căn cứ kế hoạch năm học, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao phù họp để thiết thực chào mừng xuân Nhâm Thìn 2012 và kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2012); tổ chức chỉnh trang cảnh quan môi trường đơn vị và triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ trong cơ quan, đơn vị trường học.
- Xây dựng kế hoạch phân công cụ thể người trực 24/24 giờ, để tiếp khách và bảo vệ an ninh trật tự, tài sản tại cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ Tết. Thực hiện nghiêm túc qui định của Nhà nước việc treo cờ nước và băng rol mừng xuân tại trụ sở cơ quan, trường học (không được treo cờ nước đã phai màu hoặc bị rách).
         2. Ban Giám hiệu phối hợp các tổ chức đoàn thể trong đơn vị có kế hoạch tổ chức thăm hỏi, chúc tết các nhà giáo lão thành; cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; giáo viên ở xa không về quê ở lại đón tết tại đơn vị.
          3. Thời gian nghỉ Tết của các cơ quan, đơn vị trong ngành cụ thể như sau:
a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT, Phòng GDĐT
- Thời gian nghỉ Tết là 09 ngày, bắt đầu từ ngày 21/01/2012 (tức từ 28 Âl) đến hết ngày 29/01/2012 (tức mùng 7 Tết). Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan sẽ đi làm ngày 04/02/2012 (Thứ Bảy) để bù lại ngày 27/01/2012 (Thứ Sáu).
         b) Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
- Thực hiện nghỉ Tết là 10 ngày, bắt đầu từ ngày 20/01/2012 đến hết ngày 29/01/2012 (tức từ ngày 26 Tết đến hết mùng 07 Tết).
          Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC
-Như trên;
-TT/TU,HĐND,UBND Tỉnh (để b/c);
-Ban TGTU (để biết);                                                                          
-BGĐ Sở, CĐGD Tỉnh (để chỉ đạo);                                                                (Đã ký)
-Các Phòng CM-NV Sở (để th/hiện);
-Lưu: VT                                                                      
                                                                                          Hồ Văn Thống
        

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum