Flash đẹp chào năm 2012

Ghé thăm blog anh Dunghennessy , mình thấy có rất nhiều flash đẹp đón năm mới 2012 . Nhân đây giới thiệu với mọi người cùng chiêm ngưỡng nhe ! Nếu thích các bạn có thể tải về dạng file Flash hay coppy vào blog trang trí đón năm mới . ( Coppy bằng Ctrl + C và dán vào bằng Ctrl + V )
Xem flash 01  Download

<embed https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLbbnv4irzwQXQdDY2j50b_9q96bnVdQBlCi_T0MOq2t1SEPqVZiZrHEXbZmBtbgEnq5eBQvw5I8mw8_LMFSNUJ3SWMAHkVv2PPaD1cUlVOtAqMyH8fS9odzg87Vbb8vp5Bnt1psJf3d4/s400/Vietnam-240-animated-flag-gifs.gifbed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear1.swf?attachauth=ANoY7cpKU_xwNuigurSy3YsQT15SxuLMNYEnmODq_aW_ntues
PBQR0MjF82hrjbH5rBlbFI9EZmC6HkqOiTVnyiAVT6L5JIVywhelNZSqorGBMPhXH_A1etaKB
wrMMCIIlHFbo7e2m4ejjsGh_ASDoeMHxnLruWg-rWRmNMg00wOqUM1yMPren4_LcMeS3Eh8FgMeCE8k1G0&attredirects=0" 
type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>
Xem flash 02  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear2.swf?attachauth=ANoY7cpmol8ZS2nrY35RAvJ1L-OiM7GKsLfg71bUhunuX0_wnVLW_3ghZQJGT9npRoZugWTdiM1ab69es5IF4SkWS7WxHtcRtm99
yWpSjwfD5gN8hmWwjwN-wzXe4akJQOq9zbHsb10rF2izuu_KHqnyjnjmZxojcdbEg9GS9Maxss3KXf9C7h0jvlr1pL-6leOk_Tcs6DOD&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>
Xem flash 03  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear4.swf?attachauth=ANoY7cqmXgfNP9NHF6z18xXUvXoHjEtZNAJZL8El-ViwH30Du7OIU6bbl8q8AORrjkP7pRe-1TKVwJOmwYFJM3dtbm6HpOMPLksuY5k0kYkYOxGSsjj6e03C_gvhQnjrotKlvOK7xbkQC4c4
NlqZKkNe24ZR3Okxp4ToV1oo7mbt57dt6uls2KnncYB-AXQKii30Tj2ROEqs&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>


Xem flash 04  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear5.swf?attachauth=ANoY7cq9hMer2sZe8U4NUOLiGQcg8A-Kjk12lhFswFh71GayP-9dNW1ELfC3lIc5R23mO4bSAt-wHvlmTlOZmMVicITlNA3KJyQ18yc5UkI4QMYodJY3ziFeJzmESS7vIYUWLuglhDcM6OCOf
psuc43SQa0Bz0rP0cqZ14AQIvHuwse4eLsNLTUAcKivR93ZrVTL2hXBhDTf&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>
Xem flash 05  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear6.swf?attachauth=ANoY7crges2J1BBcGuRJEtEuRYOQTkYxWSDUrY__ZNvkgwzUdmZ_4
QC6cm7Z7Om1wPg6Ac-0SxIk3OhE5U05VadrcNef2-QjdOpnWeFcIcGsuDSW6lsKtfTFDI_9zQqVfydS6QYasG_kdxygDOBDcgSS9LRsvCPV5-rd40vwjuPetrbVxdTQWEgk8pPJavF81D5Nz760tiL2&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>
Xem flash 06  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear7.swf?attachauth=ANoY7comSBNeEMmqwQ1wvHfU3CcMcmf8X4tejbRUzAuHiitDSc3e_B
kOUdl44V6YJtq8Q3ZQNDsSlHGfykH56z1h4EfcUn-aaNANodZ1k4PBtgR-fAjoug4lS_QsEmMUhWa1Lp81TTlNNSml3YnAl8QRjUth5X4rI_961F77pnR6kiqVAKSJKvUtqtcio
2x2ehPDPUu93iHW&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>
Xem flash 07  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear8.swf?attachauth=ANoY7cpbQcsBYgSfyW9UWQvnWlIWr9ojYArhd_697AFeWzr47rn
CcILqKzpQjXgWSUE8Z3vNLv35i9VSoJaw4n1icBwzam0s3-ydHZ3KLFri_IWhBnIP0cDILPS8lIgj9zo1XFjdnlWqvsPFy-Y9iju2Ll931v6XqULxNeSHCSbe1ZoEJB8aE1MSx3aoTksyzTFuBdcAasSH&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>
Xem flash 08  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear9.swf?attachauth=ANoY7cp5UInvKrBqfMixwLroxcL_yHH_tJbvrbdGdcxOqI_MnXj4Nv
Tzn9fnhI_iBaE9OJyA9W8sZwnfhFBzrT8BviYNv89mkiwka2uNAvb24zt5PNSHMXZsa0Beuwt2
NjijBdjwNBKu1_PXiNs-3LnYe7uFDvkxLeCattZeUfsKaobgstdGzzI9B6ZyYxENGg6KhoJ-S3s7&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>

Xem flash 9  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear10.swf?attachauth=ANoY7cqDLp0OI_KmQDxjOfltqiytkeD6VTrilmz-u05J9VC2nPP4UHKicAtGZc1xAeu2fNq43dNztwed-iNhiNqT8PAaHpSHVszUSIzOxM1rrrUb237KOpeHG3cLX3j2zNGzBW6eaWKYCqc0mJmgGU
kmsbRjkU-rrXa_Dmn0bDmZsQQ3mCyI8PV1a3ozYikCgVN3OnqlpgAI&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>Xem flash 10  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear11.swf?attachauth=ANoY7cp6ga3D2SsTOMDD7USmlcIGY5FVWWBGoMBmjduYyU5
Osd914XKWCQx0yyfdTdYspajF994roRn6tblDZEyqe9ZQ4eFFbhWKOOa_4dDicasenAsTp0U13
gaw5MDBqxAkuMPcmb_rrEWQKoIwpxTn52zA9ftHtO1ww5VFBDjFyi9XCshX0tZBT7V29
lmiPjdCIenCYtAC&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>
Xem flash 11  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear12.swf?attachauth=ANoY7cp-S9NoR-t468nPnv3GJQYgfacBENKcgXigH0cxZI-86waAo7-eYcAHhhxlF2iEC5aCO7UAO46Y2eAS7ovpiw2wgPj8p00X1OIhgQXhUqltbg4cbwqNgmSA4iqkoi
AruefNagOYRIFl0hk4RgPxCrQVA6gRjSdA8_I6JaQgokiTY2i-CxDU7EBWctciOw9AA7oVi9aJ&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500"></embed>
Xem flash 12  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear13.swf?attachauth=ANoY7cp0RmygDAc3TgoJJs7zbXirziB7nJH5oHfqHnuTVn6cQZE9F3
V7RpdLeRFQs55ZqrelFU071IdLuqA6oUFPV3upnnCsCvG5MwFhi8sWokKnv8dgAsMtAS8q0
UlidS1cv_BATgTKRd22CpXJHP9-BNQiVPy2hvpAh_zouNW7cPFq-flH42XOdnvcX_sW0vJzvE4IK_6D&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash"
width="500"></embed>
Xem flash 13  Download

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/newyear14.swf?attachauth=ANoY7corOn_v1MsZN0t1pB12ZrQq8tNsKbxdraJDuPFm2-X8SM73T3Nhj8QGwLyOwrVM3tnOABWCaKLaGhSVVxcHg_8ZggjSAI7pjWSAC0gO_yu
VcPnace_yDgkgpLnZqnUmZ23WJ58ppesv9xnr38MsxzbGYgipSo4t3ClMM13NC0tF0S0R1p_2
dSACR9ZIodgq9KfBtiat&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash"
width="500"></embed>

Nguồn từ dunghennessy


2 comments:

  1. Mr.Sum cho em hỏi một tí nữa nhá!
    Mình làm thế nào để có thể có một hình nền bằng file *swf như hình nền blog của anh vậy (kích thước bằng, hình ảnh đẹp nữa)? Anh có thể chỉ cho em kg? Em rất muốn biết vì em đang tạo một blog cho bút nhóm của em. Cảm ơn anh trước vậy nhá! Thanks very much!

    ReplyDelete
  2. Chào bạn Thạch!
    Bạn tham khảo bài viết của mình xem sao nhe : http://www.buivansum.name.vn/2013/02/huong-dan-tai-va-su-dung-phan-mem-tao.html

    ReplyDelete

Copyright © 2013 Mr Sum