Tiện ích "Bài viết mới nhất - có ảnh thumbnail" kết hợp với hiệu ứng slide từ jQuery

Hôm nay xin giới thiệu với các bạn tiện ích  "Bài viết mới - có kèm ảnh thumbnail" Đầu tiên bạn hãy tạo 1 Widget HTML/Javascript và copy tất cả code bên dưới vào :
<script src="http://data.fandung.com/js/jquery-1.2.6.min.js" type="text/javascript">
</script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){

var first = 0;
var speed = 700;
var pause = 3500;

function removeFirst(){
first = $('ul#listticker li:first').html();
$('ul#listticker li:first')
.animate({opacity: 0}, speed)
.fadeOut('slow', function() {$(this).remove();});
addLast(first);
}

function addLast(first){
last = '<li style="display:none">'+first+'</li>';
$('ul#listticker').append(last)
$('ul#listticker li:last')
.animate({opacity: 1}, speed)
.fadeIn('slow')
}

interval = setInterval(removeFirst, pause);
});
</script>


<style type="text/css">

#listticker{
height:300px;
width:400px;
overflow:hidden;
border:solid 1px #DEDEDE;
padding:6px 6px 6px 6px;;
background:#fff;
}
#listticker li{
border:0; margin:0; padding:0; list-style:none;
}
#listticker li{
height:60px;
padding:5px;
list-style:none;
}
#listticker a{
color:#000000;
margin-bottom:
}
#listticker .news-title{
display:block;
font-weight:bold;
margin-bottom:4px;
font-size:11px;
}
#listticker .news-text{
display:block;
font-size:11px;
color:#666666;
}
#listticker img{
float:left;
margin-right:2px;
padding:4px;
border:solid 1px #DEDEDE;
}
</style>


<script language="JavaScript">
imgr = new Array();

imgr[0] = "http://vietwebguide.googlepages.com/LDP08-06-11-01.png";
imgr[1] = "http://vietwebguide.googlepages.com/LDP08-06-11-02.png";
imgr[2] = "http://vietwebguide.googlepages.com/LDP08-06-11-03.png";
imgr[3] = "http://vietwebguide.googlepages.com/LDP08-06-11-04.png";
imgr[4] = "http://vietwebguide.googlepages.com/LDP08-06-11-05.png";

showRandomImg = true;
tablewidth = 392;
cellspacing = 1;
borderColor = "#30a1db";
bgTD = "#fff";

imgwidth = 60;
imgheight = 60;
fntsize = 12;
acolor = "#E67C15";
aBold = true;
icon = " » ";

text = "no";

showPostDate = false;

summaryPost = 100;
summaryFontsize = 12;
summaryColor = "#000";
icon2 = " » ";

numposts = 15; ( Số bài viết xuất hiện )

home_page = "http://buivansum.blogspot.com/"; ( Thay bằng địa chỉ blog bạn )

</script>
<script src="http://data.fandung.com/js/recent-post-Jquery/recentposts_thumb_5.js" type="text/javascript"></script>

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum