HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA BỘ GD - CHÍNH PHỦ

1. Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ban hành dạy thêm học thêm. Tải về
2. Nghị định 34 của chính phụ ban hành chế độ phụ cấp công vụ. Tải về
3. Thông tư 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn về nội dung, mức chi các kì thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi , tổ chức các kỳ thi phổ thông...Tải về
4. Nghị định 43/2006/ND-CP về về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị sự nghiệp. Tải về
5. Thông tư 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo ở cơ sở công lập. Tải về
6. Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức. Tải về
7. Nghị định 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung. Tải về
8. Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ ban đại diện Cha mẹ học sinh. Tải về
9. Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn thi đua khen thưởng trong ngành GD. Tải về
10. Thông tư 68/2012 hướng dẫn chi phụ cấp thâm niên Tải về
11. Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ban hành chế độ làm việc đối với giáo viên Tải về
12. Công văn 5842/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Tải về
13. Thông tư 35/2006/BGDĐT  hướng dẫn định mức biên chế ở trường phổ thông Tải về
14. Công văn 115/KTKĐCLGD  hướng dẫn xác định nội hàm, minh chứng ...Tải về
15. Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học. Tải về
16. Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Tải về
17. Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trương Tiểu học. Tải về
18. Thông tư  32 /2009/TT-BGDĐT hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học. Tải về
19. Công văn 717/BGDĐT-GDTH  hướng dẫn thực hiện thông tư 32. Tải về
20. Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng . Tải về
21. Thông tư 01/TT-BNV hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản. Tải về
22. Thông tư  616/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT . Tải về

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum