Tạo 1 menu Drop Down đơn giản

Chào các bạn !
Hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn cách tạo menu Drop Down rất đơn giản.
- Để tạo menu, bạn chỉ cần tạo 1 Widget, rồi dán code vào rồi đặt widget vào nơi
muốn hiển thị là xong.

Code 1
 <form><select name="menu" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank')"size=1 name=menu><option value=0 selected> Tên Menu </option>

<option value=" {link 1} "> Liên kết 1 </option>
<option value=" {link 2} "> Liên kết 2 </option>
</select></form>

Code 2
<select id="Select1"onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true" style="width: 100%; " class="text_noresize" name="select">
  
<option selected /> <span style="font-weight:bold;"> * TÊN MENU</span>
    <option value="link 1" /> + Menu 1
<option value="link 2" /> + Menu 2
<option value="link 3" /> + Menu 3
</select>

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum