Thủ thuật recent post Vnexpress

 


 
Hôm nay xin giới thiệu chia sẻ cho các bạn thủ thuật recent Post giống như trang Vnexpress. Các bạn hãy coppy code bằng Ctrl + C và Past vào bằng Ctrl + V nhe
 

►Thực hiện cách 1 nhanh gọn nhưng load chậm trang:
1. Vào Thiết kế > Phần tử trang
2. Tạo một widget HTML/JavaScripts và chèn vào đoạn code bên dưới <style type="text/css"> 
#cotent-news { 
border:#999 solid 1px; 
width: 650px; 
#top-news { 
width: 440px; 
height:166px; 
padding:5px; 
border:#bbb solid 1px; 
background:#eee; 
font-size:12px; 
#bottom-news { 
width: 444px; 
padding:5px; 
#bottom-news-item { 
width: 106px; 
margin-right:5px; 
float:left; 
#left-news { 
padding:5px; 
border-left:2px dotted #ccc; 
</style> 
<script language="JavaScript"> 
imgr = new Array(); 
imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif"; 
imgico= "http://farm3.static.flickr.com/2426/3638176588_31366a6822_o.gif"; 
showRandomImg = true; 
topwidth = 160; 
topheight = 160; 
botheight = 100; 
botwidth = 100; 
fntsize = 12; 
vnesize = 18; //kích thước của tiêu đề bài viết trong class "top-news" 
acolor = "#555"; 
cmcolor = "#555"; 
topcolor = "#f00"; 
aBold = true; 
text = "comments"; 
showPostDate = true; 
summaryPost = 250; 
summaryFontsize = 12; 
summaryColor = "#000"; 
botnum = 4; 
numposts = 14; 
label = "Hardware"; ( nhãn )
home_page = "http://www.buivansum.blogspot.com/"; ( Thay bằng blog của bạn)
</script> 
<script src="https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/vne-recent-adv-all-posts.txt" type="text/javascript"></script>

* Trong đoạn code trên :
o                 width: 650px; : chiều rộng của widget
o                 botnum = 4; : số bài viết hiển thị ở class bottom-news
·                  numposts = 14; : số bài viết hiển thị ở class left-news
·                  label = "Hardware"; : nhãn/ trương mục ( Label ) sẽ được hiển thị
Các bạn có thể xem hình minh họa bên dưới để hiểu rõ layout của widget : 
Bạn chú ý: thay Link http://buivansum.blogspot.com thành link blog của bạn:

 

 
* Cách tính chiều rộng :
o                 bottom-news = 4x(botwidth + 2px + 4px) + 4x5px = 444px
·                  bottom-news-item = botwidth + 2px + 4px = 106px
* Nếu bạn muốn widget hiển thị những bài cho Label thì thay code
https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/vne-recent-adv-all-posts.txt
thành :
https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/vne-recent-adv.txt
►Thực hiện cách 2 load nhanh hơn:
B1:Vào chỉnh sửa Html -Chọn mở rộng mẫu tiện ích - nhấn Ctr+F - Tìm mã code sau:]]></b:skin>
B2:copy hết code sau và chèn lên phía trên code vừa tìm được:

#cotent-news {
border:#999 solid 1px;
width: 650px; }
#top-news {
width: 440px;
height:166px; padding:5px;
border:#bbb solid 1px;
background:#eee;
font-size:12px;
}
#bottom-news {
width: 444px; padding:5px;
}
#bottom-news-item {
width: 106px;
margin-right:5px;
float:left;
}
#left-news {
padding:5px;
border-left:2px dotted #ccc;
}

B3:Tạo một widget HTML/JavaScripts và chèn vào đoạn code bên dưới :

<script language="JavaScript"> 
imgr = new Array(); 
imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif"; 
imgico= "http://farm3.static.flickr.com/2426/3638176588_31366a6822_o.gif"; 
showRandomImg = true; 
topwidth = 160; 
topheight = 160; 
botheight = 100; 
botwidth = 100; 
fntsize = 12; 
vnesize = 18; //kích thước của tiêu đề bài viết trong class "top-news" 
acolor = "#555"; 
cmcolor = "#555"; 
topcolor = "#f00"; 
aBold = true; 
text = "comments"; 
showPostDate = true; 
summaryPost = 250; 
summaryFontsize = 12; 
summaryColor = "#000"; 
botnum = 4; 
numposts = 14; 
label = "Hardware"; 
home_page = "http://www.chipkool.blogspot.com/"; 
</script> 
<script src="https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/vne-recent-adv-all-posts.txt" type="text/javascript"></script>

Style 2 : Recent Post mang phong cách VNExpress

 
 
Thực hiện cách 1 khó sửa khi sai xót nặng temple:
1. Vào Thiết kế > Chình sửa HTML
2. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng</head>

<style type='text/css'> 
.fl {float:left;} 
.fr {float:right;} 
.folder, .folder-title, .folder-content, .folder-bottom, .folder-header, .folder-top, .folder-news {position:relative;} 
.folder-content {background-color:#ffffff;} 
.other-folder {width:100%;} 
.folder, .folder-title, .folder-content, .folder-bottom, .folder-header, .folder-top, .folder-news {overflow:hidden;} 
.folder, .folder-title, .folder-bottom {width:500px;} 
.folder-bottom {background:#f5f5f6 url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/bg_vne.gif&#39;) repeat-x 0px -73px;} 
.folder {margin-bottom:5px;} 
.folder-title {height: 21px;} 
.folder-active, .subfolder {height: 17px;} 
.folder-title {font:11px arial; color:#868d9d; background:#f5f5f6 url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/bg_repeat.gif&#39;) repeat-x scroll 0px 0px;} 
.folder-active {padding: 2px 9px; background:#f5f5f6 url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/bg_repeat.gif&#39;) repeat-x 0px -23px;} 
.folder-content {width:478px; padding:5px 10px 5px;font:12px arial; border-left:1px solid #d5d8de; border-right:1px solid #d5d8de;} 
.folder-bottom {height:5px;} 
.folder-topnews {width:298px; padding-right:20px;} 
.folder-othernews {width:160px;} 
.folder-news {width:478px; padding:0px 11px; margin-bottom:10px;} 
.folder-news p{padding:0; margin-top:0px; margin-bottom:5px;} 
.subfolder {padding: 3px 5px 1px;} 
.link-folder {font:bold 12px arial; color:#8a0000; text-decoration:none;} 
.link-subfolder {font:11px arial; color:#003f7a; text-decoration:none;} 
.link-title {font:bold 13px arial; text-decoration:none; color:#000000;} 
.link-title:visited {color:#004080;} 
.link-othernews {text-decoration:none; color:#000000;font:12px arial;} 
.link-othernews:visited {color:#004080;} 
.link-othernews:hover {text-decoration:underline;} 
.folder-content p{margin-top:0px;margin-bottom:4px;} 
.folder-content ul {list-style:none;margin:0;padding:0;} 
.folder-content li { 
padding-left:6px; 
background-image:url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/black-square.gif&#39;); background-repeat:no-repeat; 
background-position: 0 7px; 
.other-folder {margin-bottom:5px;} 
.img-subject {height:100px; border:1px solid #a5a5a5; margin-right:8px; margin-top:2px;} 
.img-other {width:53px; height:53px; border:1px solid #a5a5a5; margin-right:5px;} 
.folder-activeleft{width:2px; height:21px; background:#f4f5f6 url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/bg_corner.gif&#39;) no-repeat -5px -0px;} 
.folder-activeright{width:2px; height:21px; background:#f4f5f6 url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/bg_corner.gif&#39;) no-repeat -5px -23px;} 
.Lead1 { font-family: &#39;Arial&#39;; font-size: 11px; color: #919090; font-weight: bold } 
</style> 
&lt;script type=&#39;text/javascript&#39;&gt; 
rdlabels = new Array(3); 
//Nhãn thứ 1 : Kiến thức căn bản 
rdlabels[0] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;OSystemK&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;; 
//Nhãn thứ 2 : Thủ thuật 
rdlabels[1] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;OSystemT&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;; 
//Nhãn thứ 3 : Phần mềm 
rdlabels[2] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;Download&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;; 
//Nhãn thứ 4 : Phần mềm bản quyền 
rdlabels[3] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;License&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;; 
index = Math.floor(Math.random() * rdlabels.length); 
&lt;/script&gt;

3. Tạo một widget HTML/JavaScripts và chèn vào đoạn code bên dưới :

<div class="folder"> 
<div class="folder-title"> 
<div class="folder-activeleft fl"></div> 
<div class="folder-active fl"><a class="link-folder" href="http://www.itechplus.info/search/label/OSystem?max-results=10">Windows</a></div> 
<div class="folder-activeright fl"></div> 
<div class="subfolder fl"> 
<a class="link-subfolder" href="http://www.itechplus.info/search/label/OSystemK?max-results=10">Kiến thức</a> | <a class="link-subfolder" href="http://www.itechplus.info/search/label/OSystemT?max-results=10">Thủ thuật</a> | <a class="link-subfolder" href="http://www.itechplus.info/search/label/Download?max-results=10">Phần mềm</a> | <a class="link-subfolder" href="http://www.itechplus.info/search/label/License?max-results=10">Free License</a> 
</div> 
<div class="folder-titleright fr"></div> 
</div> 
<div class="folder-content" id="tdHomeFolder2"> 
<script type="text/javascript"> 
document.write(rdlabels[index]); 
</script> 
<script language="JavaScript"> 
imgr = new Array(); 
imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif"; 
showRandomImg = true; 
aBold = false; 
summaryPost = 247; 
sumPost = 147; 
numposts = 6; 
home_page = "http://www.itechplus.info/"; 
</script> 
<script src="https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/VnE-recent.txt" type="text/javascript"></script> 
</div> 
<div class="folder-bottom"></div> 
</div>

Trong 2 đoạn code trên :
o                 width:500px; : chiều rộng của cả widget
o                 width:478px; : chiều rộng phần nội dung widget
o                 width:298px; : chiều rộng phần nội dung bên trái
o                 width:160px; : chiều rộng phần nội dung bên phải
o                 height:100px; : chiều rộng ảnh bài viết mới nhất
o                 width:53px; height:53px; : chiều rộng & chiều cao ảnh bài viết đầu tiên bên phải
o                 rdlabels[x] : tên của mảng tương ứng với Label. Nếu bạn không gán cụ thể, nội dung của tiện ích sẽ hiển thị một cách ngẫu nhiên theo nhãn.
·                  summaryPost = 247; : số ký tự đoạn mô tả bài viết chính
·                  sumPost = 147; : số ký tự tiêu đề bài viết
·                  numposts = 6; : tổng số bài viết được hiển thị trên mỗi widget
Để hiểu rõ hơn bố cục của Widget, các bạn có thể xem hình dưới : 
 

 
Thực hiện cách 2 đẹp hơn,có thêm nút xem thêm tạo cho nhiều label trên trang chủ:
B1:Vào Chỉnh sửa html - Mở rộng mẫu tiện ích- nhấn ctrl + F - tìm code sau]]></b:skin>
B2:Copy hết code sau và chèn lên phí trên code vừa tìm được:

.fl{float:left} 
.fr{float:right}
.folder{width:516px; margin-bottom:8px; overflow:hidden; line-height:1.5em;font:normal 12px arial;border-left:1px solid #ddd;border-right:1px solid #ddd;border-bottom:1px solid #ddd;}
.folder-title{height:26px; border-bottom:1px solid #eee; overflow:hidden; background:url(http://goo.gl/CyQBL)repeat-x}
.folder-active{height:24px; padding:4px 10px; background:url(http://goo.gl/EgxmY) repeat-x; font-weight:bold}
.link-folder:link, .link-folder:visited{color:#fff}
.subfolder{height:24px; padding:5px 5px 0 15px; background:url(http://goo.gl/Z29yN) no-repeat}
.folder-content{width:500px; background:#fff url(http://goo.gl/qy9iZ) repeat-x left bottom; padding:10px 6px 2px 10px; overflow:hidden}
.folder-content p{margin:0}
.folder-content ul{list-style:none; margin:0; padding:0}
.folder-content li{padding:0 0 4px 6px; background:url(http://goo.gl/4OvNo) no-repeat 0 8px}
.folder-topnews{width:
 398px; padding-right:10px}
.folder-othernews{width:220 px}
.other-folder{margin:0}
.img-subject{height:85px; width:110px; border:1px solid #a5a5a5; margin-right:8px}
.img-other{width:60px; height:50px; border:1px solid #a5a5a5; margin:0 5px 4px 0}
.xemthem{float:right; display:block; margin:0; padding:5px} 
B3:Tạo 1 Javar/script rồi chèn code sau vào:
<div class="folder"><div class="folder-title"><div class="folder-activeleft fl"></div>
<div class="folder-active fl"><a class="link-folder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/Th%E1%BB%A7%20Thu%E1%BA%ADt%20Vi%20t%C3%ADnh?max-results=10">Thủ thuật vi tính</a></div>
<div class="folder-activeright fl"></div><div class="subfolder fl">
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/S%E1%BB%A9c%20m%E1%BA%A1nh%20s%E1%BB%91?max-results=10">Sức mạnh số</a> |
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20internet?max-results=10">Internet</a> |
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/Di%E1%BB%87t%20virut?max-results=10">Diệt Virut</a> | <a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/clip%20th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt?max-results=10">Video - clip</a>| <a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/windows%207?max-results=10
">Windows 7</a>| <a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/windows%208?max-results=10">Windows 8</a>| <a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/windows%20XP?max-results=10">Windows XP</a>
</div>
<div class="folder-titleright fr"></div>
</div>
<div class="folder-content" id="tdHomeFolder2">
<script type="text/javascript">
document.write(rdlabels[index]);
</script>
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ZUuJV-QxLqUeYR0Wetpyj_nIR9ZBGhPjM7sQ1tFVXV18A0SxpgPNyxmzJKOn18feYIxgg2H4HBH2FKkfrJ9Po_8KHvu2MYHziirp0Tehm4bs2pf3y1TRqPuuu1IKE93Paxv9eqCVo_cf/";
showRandomImg = true;
aBold = false;
summaryPost = 247; //số ký tự của bài viết hiển thị (bài tóm tắt)
sumPost = 147;
numposts = 5; //số bài được hiển thị
label = "Th%E1%BB%A7%20Thu%E1%BA%ADt%20Vi%20t%C3%ADnh";
home_page = "http://www.chipkool.blogspot.com/";
</script>
<script src="http://chipteenplis.googlecode.com/files/vnexp_label.js" type="text/javascript"></script>
</div>
<div class="folder-bottom"></div>
</div>
<!---END THU THUAT VI TINH--->
<div class="folder"><div class="folder-title"><div class="folder-activeleft fl"></div>
<div class="folder-active fl"><a class="link-folder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/M%E1%BA%A1ch%20Vi%20%C4%91i%E1%BB%81u%20khi%E1%BB%83n?max-results=10">Mạch vi điều khiển</a></div>
<div class="folder-activeright fl"></div><div class="subfolder fl">
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD?max-results=10">Phần mềm điện tử</a> |
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/%C4%90i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n?max-results=5">Điện tử cơ bản</a>  |
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/M%E1%BA%A1ch%20%C4%91i%E1%BB%87n%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n?max-results=10">Mạch điên cơ bản</a> |
<a class="link-subfolder" href="#">All datasheet</a>
</div>
<div class="folder-titleright fr"></div>
</div>
<div class="folder-content" id="tdHomeFolder2">
<script type="text/javascript">
document.write(rdlabels[index]);
</script>
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ZUuJV-QxLqUeYR0Wetpyj_nIR9ZBGhPjM7sQ1tFVXV18A0SxpgPNyxmzJKOn18feYIxgg2H4HBH2FKkfrJ9Po_8KHvu2MYHziirp0Tehm4bs2pf3y1TRqPuuu1IKE93Paxv9eqCVo_cf/";
showRandomImg = true;
aBold = false;
summaryPost = 247; //số ký tự của bài viết hiển thị (bài tóm tắt)
sumPost = 147;
numposts = 5; //số bài được hiển thị
label = "M%E1%BA%A1ch%20Vi%20%C4%91i%E1%BB%81u%20khi%E1%BB%83n";
home_page = "http://www.chipkool.blogspot.com/";
</script>
<script src="http://chipteenplis.googlecode.com/files/vnexp_label.js" type="text/javascript"></script>
</div>
<div class="folder-bottom"></div>
</div>
<!--END TIEN ICH VI DIEU KHIEN--->
<div class="folder"><div class="folder-title"><div class="folder-activeleft fl"></div>
<div class="folder-active fl"><a class="link-folder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20vi%20t%C3%ADnh?max-results=10">Phần mềm vi tính</a></div>
<div class="folder-activeright fl"></div><div class="subfolder fl">
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20word?max-results=10">Thủ thuật word</a> |
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20mobile?max-results=5">Thủ thuật mobile</a> |
</div>
<div class="folder-titleright fr"></div>
</div>
<div class="folder-content" id="tdHomeFolder2">
<script type="text/javascript">
document.write(rdlabels[index]);
</script>
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ZUuJV-QxLqUeYR0Wetpyj_nIR9ZBGhPjM7sQ1tFVXV18A0SxpgPNyxmzJKOn18feYIxgg2H4HBH2FKkfrJ9Po_8KHvu2MYHziirp0Tehm4bs2pf3y1TRqPuuu1IKE93Paxv9eqCVo_cf/";
showRandomImg = true;
aBold = false;
summaryPost = 247; //số ký tự của bài viết hiển thị (bài tóm tắt)
sumPost = 147;
numposts = 5; //số bài được hiển thị
label = "Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20vi%20t%C3%ADnh";
home_page = "http://www.chipkool.blogspot.com/";
</script>
<script src="http://chipteenplis.googlecode.com/files/vnexp_label.js" type="text/javascript"></script>
</div>
<div class="folder-bottom"></div>
</div>
<!--END TIEN ICH PHAN MEM VI TINH--->
<div class="folder"><div class="folder-title"><div class="folder-activeleft fl"></div>
<div class="folder-active fl"><a class="link-folder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/ebook%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD?max-results=10">Ebook điện tử</a></div>
<div class="folder-activeright fl"></div><div class="subfolder fl">
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/Ebook%20%C4%90%E1%BA%A1i%20H%E1%BB%8Dc?max-results=10">Ebook Đại Học</a> |
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/Ebook%20Tin%20H%E1%BB%8Dc?max-results=10">Ebook tin học</a> | <a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/Ebook%20Web?max-results=10">Ebook Lập trình Web</a> 
</div>
<div class="folder-titleright fr"></div>
</div>
<div class="folder-content" id="tdHomeFolder2">
<script type="text/javascript">
document.write(rdlabels[index]);
</script>
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ZUuJV-QxLqUeYR0Wetpyj_nIR9ZBGhPjM7sQ1tFVXV18A0SxpgPNyxmzJKOn18feYIxgg2H4HBH2FKkfrJ9Po_8KHvu2MYHziirp0Tehm4bs2pf3y1TRqPuuu1IKE93Paxv9eqCVo_cf/";
showRandomImg = true;
aBold = false;
summaryPost = 247; //số ký tự của bài viết hiển thị (bài tóm tắt)
sumPost = 147;
numposts = 5; //số bài được hiển thị
label = "ebook%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD";
home_page = "http://www.chipkool.blogspot.com/";
</script>
<script src="http://chipteenplis.googlecode.com/files/vnexp_label.js" type="text/javascript"></script>
</div>
<div class="folder-bottom"></div>
</div>
<!--END TIEN ICH EBOOK DIEN TU--->
<div class="folder"><div class="folder-title"><div class="folder-activeleft fl"></div>
<div class="folder-active fl"><a class="link-folder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20blogger?max-results=10">Thủ thuật blogger</a></div>
<div class="folder-activeright fl"></div><div class="subfolder fl">
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/2010/11/bang-ma-mau-hexa.html">Bảng mã màu </a> |
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/2010/12/xem-ma-nguon-1-website-bat-ky.html">Xem mã nguồn website</a> | <a class="link-subfolder" href="http://ha-escapexml.blogspot.com/">Mã hóa code</a> 
</div>
<div class="folder-titleright fr"></div>
</div>
<div class="folder-content" id="tdHomeFolder2">
<script type="text/javascript">
document.write(rdlabels[index]);
</script>
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ZUuJV-QxLqUeYR0Wetpyj_nIR9ZBGhPjM7sQ1tFVXV18A0SxpgPNyxmzJKOn18feYIxgg2H4HBH2FKkfrJ9Po_8KHvu2MYHziirp0Tehm4bs2pf3y1TRqPuuu1IKE93Paxv9eqCVo_cf/";
showRandomImg = true;
aBold = false;
summaryPost = 247; //số ký tự của bài viết hiển thị (bài tóm tắt)
sumPost = 147;
numposts = 5; //số bài được hiển thị
label = "th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20blogger";
home_page = "http://www.chipkool.blogspot.com/";
</script>
<script src="http://chipteenplis.googlecode.com/files/vnexp_label.js" type="text/javascript"></script>
</div>
<div class="folder-bottom"></div>
</div>
<!--END TIEN ICH THU THUAT BLOGGER--->
<div class="folder"><div class="folder-title"><div class="folder-activeleft fl"></div>
<div class="folder-active fl"><a class="link-folder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/M%E1%BA%A1ch%20Vi%20%C4%91i%E1%BB%81u%20khi%E1%BB%83n?max-results=10">Mạch vi điều khiển</a></div>
<div class="folder-activeright fl"></div><div class="subfolder fl">
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/l%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20c%2B%2B">Lập trình C</a> |
<a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/l%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20asembly">Lập trình Asembly</a> | <a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/Gi%E1%BA%A3i%20thu%E1%BA%ADt%20C%2B%2B">Giải thuật C</a> | <a class="link-subfolder" href="http://www.chipkool.tk/search/label/L%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20Robot?max-results=10">lập trình robocon</a> 
</div>
<div class="folder-titleright fr"></div>
</div>
<div class="folder-content" id="tdHomeFolder2">
<script type="text/javascript">
document.write(rdlabels[index]);
</script>
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ZUuJV-QxLqUeYR0Wetpyj_nIR9ZBGhPjM7sQ1tFVXV18A0SxpgPNyxmzJKOn18feYIxgg2H4HBH2FKkfrJ9Po_8KHvu2MYHziirp0Tehm4bs2pf3y1TRqPuuu1IKE93Paxv9eqCVo_cf/";
showRandomImg = true;
aBold = false;
summaryPost = 247; //số ký tự của bài viết hiển thị (bài tóm tắt)
sumPost = 147;
numposts = 5; //số bài được hiển thị
label = "Gi%E1%BA%A3i%20thu%E1%BA%ADt%20C%2B%2B";
home_page = "http://www.chipkool.blogspot.com/";
</script>
<script src="http://chipteenplis.googlecode.com/files/vnexp_label.js" type="text/javascript"></script>
</div>
<div class="folder-bottom"></div>
</div>
<!--END TIEN ICH LAP TRINH--->


Style 3 : Recent Post mang phong cách Quantrimang

 
 
Thực hiện :
1. Tạo 1 widget HTML\JavaScript và dán code bên dưới vào :

<style type="text/css"> 
.wbox {background-color:#ffffff;width:auto;height:auto;} 
.wbox.Cat {width:500px;height:auto;margin-bottom:5px;} 
.wbox .tl { 
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/left_wbox_03.jpg) no-repeat left top; 
    padding-left:3px; 
.wbox .tr { 
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/right_wbox_03.jpg) no-repeat right top; 
    padding-right:3px; 
.wbox .tc { 
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/mid_wbox_03.jpg) repeat-x left top; 
    height:23px; 
    color:#246296; 
    font-size:12px; 
    text-transform:uppercase; 
    font-weight:bold; 
    padding-top:5px; 
    padding-left:7px; 
.wbox .tc a {text-decoration:none;color:#246296;} 
.wbox .ml { 
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/left_contannerbox.jpg) repeat-y left top; 
    padding-left:3px; 
.wbox .mr 
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/right_contannerbox.jpg) repeat-y right top; 
    padding-right:3px; 
.wbox .mc {background-color:#FFFFFF;} 
.wbox .bl 
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/bottomLeft_wbox.jpg) no-repeat left top; 
    padding-left:3px; 
    height:5px; 
.wbox .br 
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/bottomright_wbox.jpg) no-repeat right top; 
    height:5px; 
    padding-right:3px; 
.wbox .bc 
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/bottomMiddle_wbox.jpg) repeat-x left top; 
    height:5px; 
    font-size:0; 
    line-height:5px; 
.Tin_lienquan ul,.Tin_lienquan li {list-style:none} 
.Title_article { 
    color:#246296; 
    font-size:12px; 
    font-weight:bold; 
    padding-top:10px; 
    padding-bottom:10px; 
    padding-left:5px; 
.Title_article {text-decoration:none;color:#246296;} 
.Title_article a {text-decoration:none;color:#303030;} 
.Title_article a:hover {color:#990000;  text-decoration:none;} 
.imgModule {padding-left:5px;} 
.imgModule img {width:120px; margin-right:5px;} 
.imgModule a {text-decoration:none;} 
.Tin_lienquan { 
    color:#797979; 
    font-size:11px; 
    padding-top:15px; 
    font-family:Tahoma; 
    padding-left:5px; 
.Tin_lienquan a {text-decoration:none;  color:#004784;} 
.Tin_lienquan a:hover {text-decoration:none;color:#CC3300;} 
</style> 
      <script type="text/javascript"> 
                  home_page = "http://itechplus.info/"; 
                  label = "Office"; 
                  numposts = 6; 
              list1 = 1; 
                  sumPosts = 268; 
              mode = "label"; 
      </script> 
<div class="wbox Cat"> 
<!-- Header widget --> 
<div class="tl"><div class="tr"><div class="tc"><a href="http://itechplus.info/search/label/Office">Tin học văn phòng</a></div></div></div> 
<!-- END Header widget --> 
    <div class="ml"> 
        <div class="mr"> 
            <div class="mc"> 
<!-- noi dung cua tien ich --> 
    <script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/rc-post-qmt.txt"></script> 
<!-- END noi dung cua tien ich --> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
<!-- Footer widget --> 
    <div class="bl"><div class="br"><div class="bc"></div></div></div> 
<!-- END footer widget --> 
</div>

Thay đoạn code in đậm cho phù hợp với Blog bạn, cần lưu ý :
- list1 : số bài viết có hiện ảnh thumbnail kèm trích dẫn
- mode :
o                 mode=”label” : áp dụng cho Label
o                 mode=”blog” : áp dụng cho cả Blog
Chúc các bạn thành công!!

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum