Công văn liên tịch mới hướng dẫn chi phụ cấp thâm niên của SGD&ĐT Đồng ThápUBND TỈNH ĐỒNG THÁP                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ TÀI CHÍNH - SỞ LAO ĐỘNG 
THƯƠNG BINH XÃ HỘI 


Số:  20 /SGDĐT- STC- SLĐTBXH                    Đồng Tháp, ngày 20  tháng 6 năm 2012
V/v hướng dẫn một số vướng mắc
trong quá trình thực hiện Thông tư 
68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC           
                   BLĐTBXH                   
Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Sau khi được sự thống nhất liên ngành tại phiên họp ngày 10/5/2012 gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Bên cạnh các qui định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, liên sở Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
Ngoài các đối tượng theo đúng quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, các đối tượng là nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ sau đây cũng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, gồm :
- Cán bộ, công chức, viên chức được điều động về giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập nhưng chưa kịp chuyển ngạch sang các ngạch có 2 chữ số đầu của mã ngạch là 15.
- Nhà giáo được phân công phụ trách trợ lý thanh niên, tổng phụ trách đội, chuyên trách phổ cập, phụ trách các trung tâm văn hoá học tập cộng đồng có tham gia hoạt động giảng dạy, giáo dục theo số giờ dạy chuẩn quy định ở các cơ sở giáo dục công lập.
- Giáo viên mầm non năm 2003 có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên có quyết định hợp đồng của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Đối tượng không áp dụng:
- Nhà giáo hợp đồng làm việc chưa thực hiện chế độ tập sự theo qui định của Nhà nước (không thông qua Hội đồng tuyển dụng); nhà giáo không được tuyển dụng mà thực hiện hợp đồng làm việc hàng năm (không được tuyển dụng do quá tuổi quy định).
- Viên chức có mã ngạch 15 đầu nhưng không trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập.
3. Hồ sơ thẩm định gồm:
- Bản tự kê khai quá trình công tác, có sự cam kết (theo mẫu tham khảo đính kèm)
- Bản sao quyết định công nhận hết tập sự hoặc quyết định bổ nhiệm vào ngạch chính thức.
Riêng các trường hợp chưa xác định thời gian hết tập sự cần bổ sung thêm các loại hồ sơ như sau (nếu có):
- Bản sao quyết định phân công, quyết định tuyển dụng.
- Bản sao quyết định nâng lương lần đầu hoặc lần 2, lần 3.
- Bản sao bằng tốt nghiệp sư phạm.
- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản kê khai quá trình công tác.
- Bản kê khai lý lịch gốc.
4. Mốc tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên
a) Đối tượng đủ hồ sơ:
Mốc tính thời gian được tính phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo kể từ ngày công nhận hết tập sự hoặc ngày bổ nhiệm vào ngạch chính thức. Nếu trường hợp thời gian công nhận hết tập sự hoặc thời gian bổ nhiệm vào ngạch chính thức bị kéo dài hơn so với thời gian được tính nâng lương lần sau thì mốc thời gian được tính phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo kể từ ngày tính nâng lương lần sau.
Riêng giáo viên mầm non năm 2003 có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên có quyết định hợp đồng của Sở Giáo dục và Đào tạo thì căn cứ vào trình độ chuyên môn và qui định thời gian tập sự đối với giáo viên tại thời điểm đó để qui đổi, xác định mốc thời gian hưởng phụ cấp thâm niên.
b) Đối tượng hồ sơ không đầy đủ:
Được xem xét qui đổi thời gian công nhận hết tập sự tương đương, dựa trên cơ sở tính chặt chẽ, hợp lý về thời gian giữa các loại hồ sơ được bổ sung thêm, đặc biệt là quyết định nâng lương, bằng tốt nghiệp sư phạm, sổ bảo hiểm xã hội và bản tự kê khai quá trình công tác.
5. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên
Ngoài nội dung qui định tại khoản 3, Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP còn bao gồm thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục hoặc chuyển công tác sang các ngành không thuộc các ngành qui định tại điểm c khoản 1, Điều 2 Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
Ví dụ: Giáo viên A tốt nghiệp ĐHSP năm 1995 được phân công giảng dạy tại trường THPT B vào tháng 9 năm 1995 có thời gian công tác như sau:
1995-1997: giảng dạy đến tháng 9/1997 được công nhận hết tập sự
1997- 2007: dạy lớp
2007- 2010: do thừa giáo viên nên được phân công phụ trách công tác văn thư (không dạy lớp) mã ngạch là 15 đầu
2010 - 2012: do lớp tăng nên được phân công dạy lớp
Vậy PCTN của giáo viên A là 12 % bao gồm 12 năm dạy lớp, thời gian đảm nhận công tác văn thư không dạy lớp không được tính.
6. Qui định thời gian tập sự/thử việc
Được vận dụng tương ứng cho từng giai đoạn tại các văn bản sau:
- Quyết định số 256-TTg ngày 15/7/1975 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tập sự đối với học sinh tốt nghiệp đại học và trung học chuyên nghiệp [có hiệu lực từ ngày 15/7/1975 đến hết ngày 01/12/1998]
- Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức [có hiệu lực từ ngày 02/12/1998 đế hết ngày 28/10/2003]
- Nghị định 116/2003/ NĐ-CP ngày 10/10/2003 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước [có hiệu lực từ ngày 29/10/2003]
7. Thẩm quyền và trách nhiệm
a) Cá nhân thực hiện kê khai theo mẫu biểu kèm theo Công văn này và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai trong hồ sơ. Trường hợp cơ quan quản lý phát hiện có sự gian dối, khai mang thì tùy mức độ sẽ có sự xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành; đồng thời, thủ trưởng đơn vị đã thực hiện xét duyệt cho cá nhân phải có trách nhiệm thu hồi phần kinh phí chênh lệch do chi sai theo chế độ để nộp hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo đúng quy định.
b) Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập tổ chức xét duyệt mức % phụ cấp thâm niên được hưởng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục tại đơn vị và niêm yết công khai kết quả xét duyệt cho công chức, viên chức được biết. Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt; đồng thời thực hiện việc chi trả, giải quyết truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và ghi điều chỉnh mức đóng vào sổ bảo hiểm xã hội (theo Công văn số 1177/BHXH-CSXH ngày 04/4/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) sau khi được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo thẩm định, quyết định.  
c) Các cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo theo phân cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý; đồng thời, thực hiện thẩm định mức phụ cấp thâm niên nhà giáo và tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH (cụ thể các đơn vị cấp tỉnh trực thuộc sở, ban, ngành nào thì sở, ban, ngành đó thẩm định; đơn vị cấp huyện trực thuộc phòng, ban nào thì phòng, ban đó thẩm định).
d) Tùy theo sự phân cấp quản lý công chức, viên chức của từng địa phương, đơn vị nào ban hành quyết định lương hay quyết định nâng lương thường xuyên cho giáo viên thì đơn vị đó thực hiện ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên.
Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh như: Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Y tế: Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức xét duyệt, thẩm định và niêm yết công khai kết quả xét duyệt cho công chức, viên chức được biết trước khi ban hành quyết định; đồng thời, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt, thẩm định và quyết định.
8. Một số nội dung khác:
Giáo viên có thời gian công tác trước năm 1975 nếu thời gian công tác đó có đóng bảo hiểm xã hội thì thời gian đó được tính phụ cấp thâm niên nghề.
9. Tổ chức thực hiện
Các sở, ban, ngành chủ quản và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện giải quyết những vướng mắc theo hướng dẫn này; đồng thời, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về liên Sở. Trong báo cáo cần ghi rõ các trường hợp đã được giải quyết cho hưởng phụ cấp thâm niên và các trường hợp không được hưởng. Đối với các trường hợp không được hưởng cần nêu rõ lý do và các minh chứng. Thời gian báo cáo chậm nhất 16/7/2012.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các đơn vị tiếp tục báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức cán bộ), Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (qua Phòng Quản lý Đào tạo nghề) để có nghiên cứu, xem xét tháo gỡ./.
               KT GIÁM ĐỐC                                                  KT GIÁM ĐỐC                                      GIÁM ĐỐC
                SỞ LĐTB&XH                                                  SỞ TÀI CHÍNH                                       SỞ GD&ĐT 
                P.GIÁM ĐỐC                                                    P.GIÁM ĐỐC
                   ( ĐÃ KÝ )                                                           ( ĐÃ KÝ )                                               ( ĐÃ KÝ ) 

           Đỗ Minh Triết                              Bùi Thị Thanh Nhàn                       Hồ Văn Thống
Tải về TẠI ĐÂY 


No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum