Tạo chú thích cho một khối ô trong Excel

Chào các bạn !
Có khi nào đó bạn tình cờ thấy một file Excel mà trong một khối ô nào đó có chứa chú thích như : Lưu ý ! Không được xóa dữ liệu, Lưu ý . Hãy nhập dữ liệu số... nhưng bạn không biết thực hiện thế nào? Đơn giản thôi, công cụ Validation cho phép bạn tạo chú thích cho nhiều ô cùng lúc ( khác với lệnh comment chỉ thực hiện mỗi lần một ô)
* Cách thực hiện :
Bước 1 : Chọn khối ô muốn tạo chú thích
Bước 2 : Vào Data > Validation ( xem hình )
Tạo chú thích cho một khối ô trong Excel

Bước 3 : Hôp thoai Data Validation xuất hiện nhấp thẻ Input Message. Nhấp trỏ chuột vào khung Title và nhập tiêu đề ( ví dụ : Lưu ý ) . Tiếp theo, nhấp trỏ chuột vào  khung Input Message và nhập nội dung cần chú thích ( ví dụ : Hãy nhập dữ liệu số vào đây ). Sau cùng nhấp OK

* Để xóa bỏ chú thích đã tạo, chọn khối ô có chú thích. Sau đó vào Data > Validation, hôp thoại Data Validation xuất hiện. Nhấp nút Clear All, rồi nhấp OK
No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum