Tranh tiếng Việt lớp 2 tập 2

 Bộ tranh tiếng Việt lớp 2 - Tập 2 từ tuần 19 đến tuần 21 
Tập đọc Chuyện bốn mùa
 Kể chuyện"Chuyện 4 mùa"
Kể chuyện"Chuyện 4 mùa"
Kể chuyện"Chuyện 4 mùa"
Kể chuyện"Chuyện 4 mùa"
Lá thư nhằm địa chỉ
Thư trung thu

Tập làm văn 

Tập làm văn

Ông Mạnh thắng Thần Gió


Mùa xuân đến
Mùa nước nổi
Chim sơn ca và bông cúc trắng


Chim sơn ca và bông cúc trắng
Vè chim
Tập làm văn

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum