Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày 27 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký và ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này đã qui định tăng mức lương cơ sở từ 1050000 đồng lên 1150000 đồng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013.
Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định.
Đồng thời, mức lương cơ sở cũng được dùng làm căn cứ tính mức hoạt động phí theo quy định, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
Các bạn tải Nghị định về Tại đây

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum