Dự thảo Thông tư ban hành Quy định Đánh giá học sinh tiểu học

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận  gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”;
“Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kì, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội”, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức soạn thảo Thông tư ban hành Quy định Đánh giá học sinh tiểu học để thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.        
        Trong quá trình soạn thảo dự thảo Thông tư ban hành Quy định Đánh giá học sinh tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của một số đơn vị và nhà khoa học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học của 10 Sở Giáo dục và Đào tạo (Hà Nội, TPHCM, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An), tham vấn ý kiến của của một số Báo (Dân trí, VietNamNet, Tiền Phong, Thanh Niên, Bưu Điện, Tuổi trẻ), Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
         Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện bản Dự thảo Thông tư ban hành Quy định Đánh giá học sinh tiểu học và đưa lên mạng giáo dục xin ý kiến rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân và xã hội trước khi trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Quý thầy cô tải dự thảo về Tại đây hay Tại đây

No comments:

Copyright © 2013 Mr Sum