- Thông tư số 07/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức Chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù. Tải về Tại đây

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tải về Tại đây

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2013 Mr Sum