- Nghị định 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tải về

- Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Tải vể

- Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 . Tải về

- Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tải về Tại đây hay Tại đây

- Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề. Tải về Tại đâyTại đây hay Tại đây
- Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với GV, giảng viên TDTT. Tải về
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/201/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng. Tải về Tại đâyTại đây hay tại đây
-  Nghị định 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Nghị định 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung. Tải về
- Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ ưu đãi phụ cấp theo nghề đối với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập. Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức. Tải về Tại đây hay Tải về
-  Nghị định Số: 34/2012/NĐ-CP của chính phụ ban hành chế độ phụ cấp công vụ. Tải về Tại đây hay Tại đây
-  Nghị định 43/2006/ND-CP về về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị sự nghiệp. Tải về Tại đây hay Tải về

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2013 Mr Sum